Szentek és angyalok

Pió atyáról, történetéről, csodáiról, imáiról szól a blog. Ismerjük meg Őt a Misztikus Szentet!

Páter Pio áldása házaspárokra

 

Páter Pio áldása házaspárokra


Áldjon meg benneteket az Úr,
és tegye könnyüvé számotokra
a család igáját!


Legyetek mindig jók!


Ne feledjétek,hogy a házassággal
olyan nehéz kötelességek járnak,
melyeken csak isteni
kegyelem könnyithet:
érdemeljétek ki mindig
ezt a kegyelmet!


És az Úr őrizzen meg titeket
a harmadik és negyedik nemzedékig!

 

Ámen


Pio Atya szavai a belső békéről

Pio Atya szavai a belső békéről

A béke a lélek egyszerűsége,a szellem derűje, a belső nyugalma, a szeretet szövetsége.

A béke a rend. A közöttünk lévő harmónia, az az állandó öröm, amely a jó lelkiismeret eredménye, a szív szent boldogsága. A szívé, melyben ISTEN lakozik.

A béke a tökéletességhez vezető út, és a békében fellelhető a tökéletesség. A sátán jól tudja ezt, és minden eszközt felhasznál arra, hogy elrabolja tőlünk a lelki békét. Ha nem figyelünk arra, hogy szent és állandó békében éljünk, soha nem haladhatunk előre az evangéliumi egyszerűségben.

Legyetek békések!

Ne engedjétek elhatalmasodni a hiú és haszontalan félelmeket. Töltsétek meg üres szíveteket JÉZUS forró szeretetével.

Legyünk állhatatosak ISTEN előtt.

Fogadjuk el azokat a megpróbáltatásokat amelyeket Ő küld ránk. Fogadjuk a szellem derűjével és a szív alázatával , hogy látogatásakor kegyelmében részesíthessen minket!

Járuljunk elé gondjainkkal, mert jobban törődik velünk mint anya saját gyermekeivel.

Legyetek bátrak és éljetek békében.

JÉZUS segíteni fog benneteket.


Ne aggasszon benneteket a gondolat, hogy a megpróbáltatások ideje oly hosszú. Nem lehet részünk a megváltásban ha előtte nem gázolunk át a háborgó tengeren! Látok bennetek némi nyugtalanságot és szorongást, mely megakadályoz benneteket abban, hogy türelmesek legyetek.

Az ÚR azt mondja nekünk: álljatok szilárdan és megmentitek magatokat. Így hát a türelem útján jutunk el ahhoz, hogy lelkünk birtoklása teljes, tökéletes és biztos legyen. Ha tehát lelkünkben minél kevesebb az aggodalom és a káosz, annál tökéletesebbé válik türelmünk.gy a megpróbáltatások ideje oly hosszú. Nem lehet részünk a megváltásban ha előtte nem gázolunk át a háborgó tengeren! Látok bennetek némi nyugtalanságot és szorongást, mely megakadályoz benneteket abban, hogy türelmesek legyetek.

Két dolgot kell állandóan kérnünk a mi DRÁGA URUNKTÓL! Az egyik, hogy fokozza bennünk ISTEN szeretetét és félését, mert a szeretet segítségével szárnyalhatjuk be az ÚR útjait. Az ISTEN félés pedig arra szólít, hogy figyeljünk oda, hogy hova lépünk.

A szeretet segítségével úgy láthatjuk a világ dolgait ahogy azok vannak. Az ISTEN félés megvéd bennünket bármiféle tévelygéstől. És amikor az ISTEN szeretete és félése egyesülnek nem ismerünk majd több vitát vagy irigységet.

Az egyetlen óhaj ezen a földön a kedvében járni annak akit szeretünk. Égő vágy ég bennünk, hogy az ISTEN szeressen bennünket. Hadd égjen szívetekben egyre nagyobb lánggal az ISTEN szeretet és emésszen fel mindent ami nem JÉZUS KRISZTUS! ISTEN megfogja értetni veletek szerető, hívó szavának édességét mellyel az ŐT követni kész lelkeket megszólítja: Az ÉN IGÁM ÉDES! AZ ÉN TERHEM KÖNNYŰ!!!

Pio

 

Pio egyszerűgsége

"Egyszerűségben járj az Úr útján, és ne gyötörd a lelkedet. A hibáidat gyűlölni kell, de higgadt gyűlölettel, nem pedig nyűgös nyugtalansággal. Türelem kell a hibák legyőzéséhez, és szent megalázkodással hasznot kell belőlük meríteni. Ha e türelem hiányzik, a tökéletlenségek nem halványulnak, hanem egyre erősödnek, hiszen semmi más nem táplálja jobban a hibáinkat, mint amikor aggályoskodva és nyugtalansággal akarunk megszabadulni tőlük."


(Szent Pio atya)


Pio Atya áldása saját hangján

 

A videón elhangzó áldás szövegét nem tudtam lefordítani, de álljon itt

Pietrelcinai Szent Pio atya (1887-1968) ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK:

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók! Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!

 


Pio atya gondolatai a szenvedés értelmérőlSzeretett nővéreim! Örökkévaló épületéhez az isteni Építőmester köveket keres, és azokat üdvöt hozó vésőjének állandó használatával, valamint szorgos csiszolással készíti elő, ahogyan ezt jóságos anyánk, a Katolikus Egyház, a templomszentelés zsolozsmájában megénekli, és ez valóban így is van.

A lélek ugyanis olyan, mint a kő, és az a rendeltetése, hogy dicsősége örök legyen, vagyis hogy örökkévaló épület épüljön belőle. Az építőmesternek, aki a ház építéséhez köveket keres, először is meg kell tisztítania a köveket. Ezt a kalapács és a véső használatával éri el. (...)

A lelkeket is, akiket a mennyei Atya arra rendelt, hogy az örök dicsőségben Krisztussal uralkodjanak, kalapáccsal és vésővel meg kell tisztítani. Ezeket az eszközöket használja fel az isteni Mester, hogy előkészítse a köveket, vagyis az ő választottait. Mi a kalapács és a véső az ember életében? A lélek számára a sötétség, a félelmek, a kísértések, a beteges aggályosság, valamint a test számára a betegségek. (...)

Ne kételkedjetek abban, hogy mindazt, ami veletek történik, az Úr rendelte így. Ezért ne féljetek attól, hogy Isten visz bele benneteket valami bajba vagy méltatlan helyzetbe. Elég nektek tudni, hogy életetek folyamán soha nem akartátok megbántani Istent, sőt egyre jobban tiszteltétek őt.

Ha ez a jóakaró Jegyes lelketekben elrejtőzik, azt nem azért teszi – amire talán gondoltok –, hogy hűtlenségteket megbüntesse, hanem mert próbára akarja tenni hűségteket és állhatatosságtokat, és ki akar gyógyítani bizonyos betegségekből, amelyek testi szemekkel nem láthatók, tudniillik olyan betegségekből és bűnökből, amelyektől az igazak sem mentesek. (...)

Higgyetek hát nekem, mert ha nem tudnám, hogy milyen sok teher van rajtatok, kevéssé örvendenék, hiszen úgy érezném, hogy kevesebb igazgyöngyöt adományozott nektek az Úr.

Sok lélek szomjas marad

"Nem vagyok olyan jó, mint amilyennek az Úr teremtett, bár érzem, hogy nehezebb lenne gőgösnek lennem, mint alázatosnak. Hiszen az alázat igazság, és az igazság az, hogy én semmi vagyok, és mindaz, ami jó bennem, az Istené. De ezt a jót is gyakran tönkretesszük. Amikor valamit kérnek tőlem, nem arra gondolok, amit adhatnék, hanem arra, amit nem tudok adni, és ezért sok lélek szomjas marad, mert nem tudtam átadni nekik Isten ajándékát."

 

(Szent Pio atya)

Nagyon szeretem testvéreimet

Nagyon szeretem testvéreimet a száműzetésben. Úgy szeretem lelki gyermekeimet, mint saját lelkemet, és még annál is jobban. Megszülettem, visszavezettem őket Jézushoz fájdalomban és szeretetben. Magamról megfeledkezhetem, de lelki gyermekeimről soha; sőt bizton állíthatom, hogy amikor az Úr szólít majd, ezt mondom neki: "Uram, én a mennyország ajtajában maradok, akkor megyek csak be, ha látom, hogy gyermekeim közül az utolsó is bejutott". (...)

(Szent Pio atya)

Az ima szent ajándéka az Üdvözítő kezében van

1918 szept. 23-án (három nappal a stigmák elnyerése után) egy lelki leányának ezt írja:

 

...Az ima szent ajándéka, leányom, az Üdvözítő kezében van, és minél inkább kiüresíted majd önmagadat, vagyis minél inkább megszabadulsz egyéni hajlamaidtól, és minden testi köteléktől ( - belegyökerezve ugyanakkor a szent alázatosságba - ), annál inkább megadja majd ezt az ajándékot szívednek. Sok türelemmel ki kell tehát tartanod az elmélkedés szent gyakorlatában, és meg kell elégedned, ha apró lépésekben haladsz előre addig, míg lábaid a futásra alkalmasak lesznek, vagy - még inkább - amíg szárnyakat kapsz, hogy repülhess. Nagy szeretettel alázd meg magad Istennel és embertársaiddal szemben, mert Isten csak azokhoz szól, akik nagyon alázatosan viselkednek Előtte.

Mindamellett annak igazi okát, hogy nem mindig jutsz el a helyes elmélkedéshez, a következőkben látom, s nem hinném, hogy csalódnék: Valamiféle izgatottsággal, nyugtalansággal és szorongással kezd hozzá az elmélkedéshez, és makacsul törekszel arra, hogy olyan témát találj, mely lelkedet elégedetté teszi és megvigasztalja. Nos hát, ez elegendő ok, hogy ne találd meg, amit keresel, s ilyenformán se lelked, se szíved ne legyen elég szabad ahhoz, hogy az elmélkedésed tárgyát képező igazságra összpontosítsa figyelmét.

 

Tudd meg, leányom, hogy ha valaki túl nagy sietséggel és lázas izgalommal keres egy elvesztett tárgyat, még ha kezével érintené is, vagy százszor szeme elé kerülne: akkor sem fogja észrevenni! Ez a haszontalan aggodalom csak a szellemet fárasztja, és gondolkodásodat teljesen képtelenné teszi arra, hogy az elmélkedés egyes pontjainál elidőzzél; következménye aztán valami hidegség és eltompultság, mindenekelőtt az érzelmi világban. Erre a bajra csak egy orvosságot ismerek: űzd el a nyugtalanságot, mert ez egyike a legfélelmetesebb csapdáknak az igazi erény számára és az igazi lelki életre nézve; azzal az ürüggyel, hogy fel akarja melegíteni a lelket, inkább elhidegíti, s csak azért készteti futásra, hogy felbuktassa.

Egyszóval, leányom, amint már annyiszor mondtam neked élőszóban: légy résen, különösen az imában! Ne felejtsd el, hogy a kegyelemek és az áhítatra való készség nem ennek a földnek forrásaiból valók, hanem az Égből! Minden erőnkkel sem tudnánk ezeket onnan lehozni, jóllehet szükséges, hogy nagy gonddal ráhangoljuk magunkat, de ezt mindig békével és alázattal tegyük. Irányítsd szívedet az ég felé, és onnan felülről várd az égi harmatot! Ezt az elvet ne hagyd figyelmen kívül, lányom, az imában, mert így közelíted meg Istent!

Két ok szól emellett: az első, hogy megadjuk neki az őt megillető tiszteletet és hódolatot. Márpedig ez megtörténhet anélkül is, hogy Ő szólna hozzánk, és anélkül is, hogy mi szólítanánk meg Őt. Elegendő felismerni, hogy Ő a mi Istenünk, mi pedig szánandó teremtményei vagyunk, akik lélekben leborulunk előtte és várjuk rendelkezéseit. Hány udvari ember jön-megy királya előtt százszor is, nem mintha beszélni kívánna vele, vagy hallgatni akarná, hanem pusztán azért, hogy jelenlétében legyen, s ezzel a sürgölődéssel hűséges szolgának mutassa magát! Isten jelenlétébe való helyezkedésünknek ez a módja - hogy egész egyszerűen, mint hűséges szolgái elfogadtassuk magunkat előtte - szent, kitűnő, igen tiszta és nagyfokú tökéletesség jele.

Csak mosolyogj kedvedre: én komolyan beszélek. 
A második ok, amiért Isten jelenlétébe helyezzük magunkat az ima idején, az, hogy vele beszéljünk, és szavát figyeljük sugallatain és belső megvilágosításain keresztül. Ez rendszerint nagy megnyugvással történik, hiszen számunkra kimagasló kegyelem az, ha ilyen hatalmas Úrral szót válthatunk, aki - midőn válaszra méltat - ezer vigasztalást és drága keneteket önt ránk, melyek a lelket örömmel töltik el.

Nos, leányom, ezeknek az előnyöknek egyike vagy másika nem hiányozhat imádságodból. Ha szólni tudsz az Úrhoz, tedd meg, zengj dicshimnuszt neki. Ha szellemed tompa lévén, nem beszélhetsz vele, semmiképpen se veszítsd el bátorságodat: utánozd az udvari embereket, hajolj meg előtte mély hódolattal. Ő bizonyosan értékelni fogja jelenlétedet és hallgatásodat. Más alkalommal pedig szíved majd örvendezik, mikor kezedet fogja, társalogni kezd veled, mialatt imakertjének sétányain ezer fordulót tesz társaságodban. De még ha ez sohasem következnék is be, ami kevésbé valószínű, mert hiszen ez az oly gyöngéden szerető Atya nem venné szívére, hogy téged örökös bizonytalanságban hagyjon - még akkor is elégedettnek kellene lenned. Nekünk az a kötelességünk, hogy figyeljünk rá, és már az is túlságosan nagy megtiszteltetés, ha kegyesen megtűr bennünket jelenlétében!

Így sohasem leszel zavarban afölött töprengve: - Mit fogok mondani Neki? - mert amikor egyszerűen jelenlétébe helyezkedsz, nem kevésbé hasznos, sőt talán még hasznosabb kötelességet teljesítesz, noha ez nem nagyon van ínyedre.

Amikor tehát imádkozva Isten előtt állasz, szemléld magad az igazság fényében, beszélj vele, ha tudsz, ha pedig nem vagy rá képes, egyszerűen mutatkozz előtte, és ne csinálj magadnak semmiféle gondot.

Még több kegyelem

„Mindig adjatok hálát az Úrnak azért, amit kaptatok. Ez a legjobb módja annak, hogy még több kegyelemben részesüljetek.”

St . Pio of Pietrelcina

Ha az Úr magához szólít

 

„Ha az Úr magához szólít, azt mondom majd neki: ‘Uram, a mennyország kapuja előtt várakozom; csak akkor lépek be, ha láttam, hogy az utolsó lelki gyermekem is belépett már."

 

Feedek
Megosztás
Legfrissebb hozzászólások
 • Ménesi Krisztina: A fenti Barsi Balázs-idézet Pio atya levelei magyar kiadásának ajánlása. A kötet itt rendelhető meg:
  http://kegytargybolt.laudate.hu/mecs-csaladkozosseg-m-69.html
  (2015-05-25 21:08:09)
  Pio atya levelei
 • njsarolta: @: Egyetértek Juzzie! Tökéletesen ráhangoló, csodálatos imádság!!
  Köszönöm, máris beillesztettem a blogba az ajánlott videót.
  (2014-04-10 23:47:17)
  Adoro te devote
 • Juzzie: Ez annyira szép, hogy el sem lehet hinni...

  Ezt a videót ajánlom hozzá:
  https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4

  Egy brazil ferences szerzetes fiatal énekli.
  A versszakokat előbb latinul majd portugálul.
  (2014-04-10 19:21:18)
  Adoro te devote
 • Forgiona: Ez nem Pio atyától származik!!
  (2014-02-07 09:32:57)
  Próféciák, melyeket Pió atya kapott
 • njsarolta: @njsarolta:
  Urunk kérjük, add meg Katalinnak boldogító látásodat, az itt maradottak szívébe adj, békét, mert tied a hatalom, és a dicsőség mindörökkön örökké, ámen!
  (2014-02-05 00:04:20)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: @:
  Vigasztaló Isten! Te vagy örök oltalom. Adj Uram örök nyugodalmat Katinak!
  Az élőknek Istenem adj vigasztalást! Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen!

  Segítünk imádkozni, veled együtt mondjuk a kilencedet Katiért és Pisti öccse megtéréséért!


  (2014-02-04 23:39:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: @: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:18:33)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:15:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: Kedves Judit! Pont ugyanabban az évben születtünk mindketten. Ennek nagyon örülök és köszönöm őszinte vallomásodat. Pio nekem is kedvenc szentem. De amikor Pioról és csodálatos képességeiről olvasunk beszélünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy ne az emberre figyeljünk, hanem az Atyára, akitől kapta ezt a képességét. A csoda bizony nem öncélú, Jézus földi élete során sem volt az, ezáltal dicsőítette meg az Atyát, vagyis Istent.
  Szeretnék vigasztalót mondani Neked, hogy békesség költözzön a szívedbe. Azon még nem gondolkodtál, hogy esetleg Pio atya visszaüzent volna Nektek, hogy édesapádat már várják odafönt? Az imára nem Istennek van szüksége, hanem nekünk,mit is mondott Pio? "Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj." Még most sem késő elkezdeni imádkozni édesapádért és szentmisét felajánlani. Amit a gyónásról mondtál, az olyan aranyos. Szeretettel meghívlak, gyere velünk Rotondói lelki zarándoklatunkra, igaz virtuálisan, de hiszem, hogy Pio most még többet tehet értetek, értünk, mint életében. Éppen most fordulunk a célegyenesbe Pio kilencedével. Gyere, várunk itt: http://lelki-zarandoklat-rotondo.blogspot.hu/
  (2013-10-22 01:16:36)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
 • Judit: 1965-ben meghalt az edesapank. En 13 eves voltam, hugom 12 eves, legkisebb hugom 1 eves. A halala elott ot eveg sulyos beteg volt, majd otthon haldoklott. Nem imadkoztunk, anyukam evangelikus volt, de nem jart templomba. 33 eves elmultam amikor eloszor hallottam Pio atyarol. Ma is osszecsavarja a szivemet a szomorusag, hogyha tudtunk volna rola, ha irtunk volna neki, hozzank is eljott volna es meggyogyult volna az edesapank. Meggyozodesem.
  Minden tortenet amit rola hallok egyszerre tolt el orommel, vidamsaggal es mely szomorusagal, nem talalkozhatok vele. Szeretnek nala gyonni, Sot azt sem bannam ha adna egy pofont.
  (2013-10-21 21:44:34)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
Köszönöm a hozzászólásokat

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, köszönöm a korrigálásra vonatkozó jó szándékú jelzéseit.

+ + + 

 

Jézus megígérte és meg is tartja: "S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28.20

Pio atya imája

Paratus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget...
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Vidám leszek - és úgy szenvedek;
Mindent, mindent százszor elviselek
Erted, mert szeretsz - és ez szent
Akaratod!

Tied vagyok, Uram, testestül-lelkestül,
Egész énem Tehozzád menekül...
Szíved a bölcsőm, melyben elringhatok,
Ha úgy akarod!

Feláldoztad Magad. Értem vagy Áldozat,
Hadd legyek én is áldozat Miattad!
Hadd legyek, én legyek a Te hasonmásod,
És mindent úgy teszek, ahogy Te kívánod.

 

Pio atya imádságai


Pio imája

Ó Jézusom, add nekem a te erődet, mikor szánandó természetem fellázad a bajok ellen, melyek fenyegetik, hogy szeretettel fogadhassam földi számkivetésem gyötrelmeit és szorongatásait. Minden erőmmel csatlakozom érdemeidhez, fájdalmaidhoz, vezeklésedhez, könnyeidhez, hogy veled együtt dolgozhassam az üdvösség művén, és legyen erőm menekülni a bűntől, mint a halálküzdelmednek, véres verejtékednek és halálodnak egyetlen okától. 


Rombold le bennem mindazt, ami visszatetsző előtted, és a te szent szereteted tüzével nyomd szívembe minden szenvedésedet. Karolj át olyan bensőségesen, oly erős és édes öleléssel, hogy soha ne hagyjalak egyedül kegyetlen gyötrelmeidben. 

Csupán egyetlen pihenőt kívánok: a te Szíveden. Egyetlen dolog után áhítozom csak: részt venni szent Haláltusádban. Bárcsak megrészegülne lelkem véredtől, és táplálkozna fájdalmad kenyerével. Ámen.

Címkefelhő
Pio és a rózsafüzér

Tudjuk, hogyan nevezte Pio atya a

rózsafüzért: fegyver.

Rendkívüli erejű fegyver a

Sátán ellen.

Egyszer egy ördögűző  tanúja volt

annak, amint a démon azt mondta:

"Minden Üdvözlégy olyan,mint egy

korbácsütés a fejemre; ha a

keresztények tudnák, hogy milyen erős

a rózsafüzér, végem volna".

Powered by Blogger.hu