Szentek és angyalok

Pió atyáról, történetéről, csodáiról, imáiról szól a blog. Ismerjük meg Őt a Misztikus Szentet!

A mandulafák megáldása

Tavasszal a mandulafák virágoztak és jó termést ígértek San Giovanni Rotondóban, néhány nappal később azonban hernyók érkeztek, és felfalták a virágokat.

A gazdák a mandulatermésből éltek egész éven át, így kétségbeesetten próbálták megállítani a hernyók pusztítását. Miután egyedül nem boldogultak, Pio atya segítségét kérték. Ő megnézte a fákat a zárda ablakából, és úgy döntött, hogy megáldja azokat. Ünnepi ruhába öltözött, és imádkozni kezdett.

Amikor befejezte az imát, a szenteltvízzel a kereszt jelét rajzolta a levegőbe, a fák irányába. Másnapra a kártevőknek nyoma sem volt, a fák viszont csupaszon, virágok és levelek nélkül álltak egymás mellett. Az elkeseredett gazdák lemondtak a termésről. Később mégis csoda történt, a fákon abban az évben virágok nélkül is megtermett a mandula, a parasztok pedig bőséges termést takaríthattak be.

A tudósok is vizsgálták a különleges természeti jelenséget, ám semmifelé tudományos magyarázatot nem tudtak adni rá.

 

 

Forrás: Tiszták, hősök, szentek

martinuskiado.hu

Pio atya a hétköznapok embere - szenttéavatása

"Az Úr Jézus egy alkalommal ellenőrző körutat tart a mennyországban, és megdöbbenve tapasztalja, hogy egészen rossz arcú emberek vannak bent, a kapu környékén. Odamegy Szent Péterhez, és megkérdezi tőle: - Hát ezek a csavargók hogy kerültek ide? - Uram - feleli Szent Péter -, én nem akartam panaszkodni neked, de sajnos, ha egy kicsit nem figyelek oda, édesanyád mindjárt idejön, kinyitja az ajtót, és beengedi ezeket a ronda alakokat."

- Ez volt a közelmúltban szentté avatott Pio atya egyik legkedvesebb vicce - mondja Pacsay Fidél kapucinus atya, akit rendtársáról, a közelmúltban szentté avatott és szeptember 23-án ünnepelt stigmatizált olasz szerzetesről kérdeztünk.
Teljesen téves az a kép - mondja Fidél atya -, amely sok emberben különböző filmfelvételek nyomán alakult ki Pio atyáról. Ezek a dokumentumok sajnos majdnem mindig egy mogorva embert mutatnak, aki türelmetlen a körülötte lévő hívekkel. Az persze igaz, hogy sokszor keményen kellett viselkednie a nemegyszer tolakodó zarándokokkal szemben, akik a keze után kapkodtak, vagy épp a kordájából akartak levágni egy-egy darabot. Ilyenkor aztán valóban "odacsapott" a szerzetesi övével. Efféle, szigorú képeket rögzítettek róla a filmesek, viszont rendtársai - mondja Fidél atya - nagyon jól tudják, hogy bármennyire is szenvedett stigmáitól, vagy küzdött idegi fájdalmaival, alapjában véve vidám ember volt, tudott mosolyogni, sőt, amint a fenti példa is mutatja, még vicceket is mesélt. Nagyon szerette a rendtársait, mindig részt vett a közös társalgásban a kapucinusok számára kötelező esténkénti félórás rekreációk során - mondja Fidél atya, aki elmesélt néhányat a Pio atyáról rendtársai körében keringő történetek közül. Tovább»

Pio breviáriuma - az imádságról

Az aggodalom az egyik legnagyobb csapda, amelybe az igazi erény és a vallásos buzgóság beleeshet. Úgy tűnik, mintha a jóra sarkallana, ehelyett azonban elhidegít, gátol, megakaszt, ezért minden helyzetben óvakodnunk kell tőle, különösen az imádságban. J

ó lesz emlékeznünk, hogy az imádság kegyelmei nem a föld vizei, hanem az égé, és ezért minden erőfeszítésünk sem elegendő, hogy elnyerjük azokat. Nagyon nagy szorgalommal kell hozzákészülnünk, de mindig alázattal és nyugalomban.

Ki kell tárnunk szívünket az ég felé, és onnan várni a mennyei harmatot.

Az ima szent ajándéka az Üdvözítő kezében van

1918 szept. 23-án (három nappal a stigmák elnyerése után) egy lelki leányának ezt írja:

 

...Az ima szent ajándéka, leányom, az Üdvözítő kezében van, és minél inkább kiüresíted majd önmagadat, vagyis minél inkább megszabadulsz egyéni hajlamaidtól, és minden testi köteléktől ( - belegyökerezve ugyanakkor a szent alázatosságba - ), annál inkább megadja majd ezt az ajándékot szívednek. Sok türelemmel ki kell tehát tartanod az elmélkedés szent gyakorlatában, és meg kell elégedned, ha apró lépésekben haladsz előre addig, míg lábaid a futásra alkalmasak lesznek, vagy - még inkább - amíg szárnyakat kapsz, hogy repülhess. Nagy szeretettel alázd meg magad Istennel és embertársaiddal szemben, mert Isten csak azokhoz szól, akik nagyon alázatosan viselkednek Előtte.

Mindamellett annak igazi okát, hogy nem mindig jutsz el a helyes elmélkedéshez, a következőkben látom, s nem hinném, hogy csalódnék: Valamiféle izgatottsággal, nyugtalansággal és szorongással kezd hozzá az elmélkedéshez, és makacsul törekszel arra, hogy olyan témát találj, mely lelkedet elégedetté teszi és megvigasztalja. Nos hát, ez elegendő ok, hogy ne találd meg, amit keresel, s ilyenformán se lelked, se szíved ne legyen elég szabad ahhoz, hogy az elmélkedésed tárgyát képező igazságra összpontosítsa figyelmét.

 

Tudd meg, leányom, hogy ha valaki túl nagy sietséggel és lázas izgalommal keres egy elvesztett tárgyat, még ha kezével érintené is, vagy százszor szeme elé kerülne: akkor sem fogja észrevenni! Ez a haszontalan aggodalom csak a szellemet fárasztja, és gondolkodásodat teljesen képtelenné teszi arra, hogy az elmélkedés egyes pontjainál elidőzzél; következménye aztán valami hidegség és eltompultság, mindenekelőtt az érzelmi világban. Erre a bajra csak egy orvosságot ismerek: űzd el a nyugtalanságot, mert ez egyike a legfélelmetesebb csapdáknak az igazi erény számára és az igazi lelki életre nézve; azzal az ürüggyel, hogy fel akarja melegíteni a lelket, inkább elhidegíti, s csak azért készteti futásra, hogy felbuktassa.

Egyszóval, leányom, amint már annyiszor mondtam neked élőszóban: légy résen, különösen az imában! Ne felejtsd el, hogy a kegyelemek és az áhítatra való készség nem ennek a földnek forrásaiból valók, hanem az Égből! Minden erőnkkel sem tudnánk ezeket onnan lehozni, jóllehet szükséges, hogy nagy gonddal ráhangoljuk magunkat, de ezt mindig békével és alázattal tegyük. Irányítsd szívedet az ég felé, és onnan felülről várd az égi harmatot! Ezt az elvet ne hagyd figyelmen kívül, lányom, az imában, mert így közelíted meg Istent!

Két ok szól emellett: az első, hogy megadjuk neki az őt megillető tiszteletet és hódolatot. Márpedig ez megtörténhet anélkül is, hogy Ő szólna hozzánk, és anélkül is, hogy mi szólítanánk meg Őt. Elegendő felismerni, hogy Ő a mi Istenünk, mi pedig szánandó teremtményei vagyunk, akik lélekben leborulunk előtte és várjuk rendelkezéseit. Hány udvari ember jön-megy királya előtt százszor is, nem mintha beszélni kívánna vele, vagy hallgatni akarná, hanem pusztán azért, hogy jelenlétében legyen, s ezzel a sürgölődéssel hűséges szolgának mutassa magát! Isten jelenlétébe való helyezkedésünknek ez a módja - hogy egész egyszerűen, mint hűséges szolgái elfogadtassuk magunkat előtte - szent, kitűnő, igen tiszta és nagyfokú tökéletesség jele.

Csak mosolyogj kedvedre: én komolyan beszélek. 
A második ok, amiért Isten jelenlétébe helyezzük magunkat az ima idején, az, hogy vele beszéljünk, és szavát figyeljük sugallatain és belső megvilágosításain keresztül. Ez rendszerint nagy megnyugvással történik, hiszen számunkra kimagasló kegyelem az, ha ilyen hatalmas Úrral szót válthatunk, aki - midőn válaszra méltat - ezer vigasztalást és drága keneteket önt ránk, melyek a lelket örömmel töltik el.

Nos, leányom, ezeknek az előnyöknek egyike vagy másika nem hiányozhat imádságodból. Ha szólni tudsz az Úrhoz, tedd meg, zengj dicshimnuszt neki. Ha szellemed tompa lévén, nem beszélhetsz vele, semmiképpen se veszítsd el bátorságodat: utánozd az udvari embereket, hajolj meg előtte mély hódolattal. Ő bizonyosan értékelni fogja jelenlétedet és hallgatásodat. Más alkalommal pedig szíved majd örvendezik, mikor kezedet fogja, társalogni kezd veled, mialatt imakertjének sétányain ezer fordulót tesz társaságodban. De még ha ez sohasem következnék is be, ami kevésbé valószínű, mert hiszen ez az oly gyöngéden szerető Atya nem venné szívére, hogy téged örökös bizonytalanságban hagyjon - még akkor is elégedettnek kellene lenned. Nekünk az a kötelességünk, hogy figyeljünk rá, és már az is túlságosan nagy megtiszteltetés, ha kegyesen megtűr bennünket jelenlétében!

Így sohasem leszel zavarban afölött töprengve: - Mit fogok mondani Neki? - mert amikor egyszerűen jelenlétébe helyezkedsz, nem kevésbé hasznos, sőt talán még hasznosabb kötelességet teljesítesz, noha ez nem nagyon van ínyedre.

Amikor tehát imádkozva Isten előtt állasz, szemléld magad az igazság fényében, beszélj vele, ha tudsz, ha pedig nem vagy rá képes, egyszerűen mutatkozz előtte, és ne csinálj magadnak semmiféle gondot.

Pió atya rózsafüzére Jézus Szent Szívéhez

 

Pió atya rózsafüzére Jézus Szent Szívéhez

"Ellenállhatatlan kilenced"

 

 

Imádkozásának módja:

Naponta háromszor, imádkozzuk el a kilenced mindhárom tételét.

1. szem: Kérés - igei foglalatban

2. szem: Miatyánk…
3. szem: Üdvözlégy…
4. szem: Dicsőség…
5. szem: Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Első öt szem:


- Jézusom, Te mondtad: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:..........(kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül).
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.


Második öt szem:


- Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:................(kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül).
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Harmadik öt szem:


- Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:..............(kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül).
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Záróima:


Jézusom szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt; légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket! Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

 

Feedek
Megosztás
Legfrissebb hozzászólások
 • Ménesi Krisztina: A fenti Barsi Balázs-idézet Pio atya levelei magyar kiadásának ajánlása. A kötet itt rendelhető meg:
  http://kegytargybolt.laudate.hu/mecs-csaladkozosseg-m-69.html
  (2015-05-25 21:08:09)
  Pio atya levelei
 • njsarolta: @: Egyetértek Juzzie! Tökéletesen ráhangoló, csodálatos imádság!!
  Köszönöm, máris beillesztettem a blogba az ajánlott videót.
  (2014-04-10 23:47:17)
  Adoro te devote
 • Juzzie: Ez annyira szép, hogy el sem lehet hinni...

  Ezt a videót ajánlom hozzá:
  https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4

  Egy brazil ferences szerzetes fiatal énekli.
  A versszakokat előbb latinul majd portugálul.
  (2014-04-10 19:21:18)
  Adoro te devote
 • Forgiona: Ez nem Pio atyától származik!!
  (2014-02-07 09:32:57)
  Próféciák, melyeket Pió atya kapott
 • njsarolta: @njsarolta:
  Urunk kérjük, add meg Katalinnak boldogító látásodat, az itt maradottak szívébe adj, békét, mert tied a hatalom, és a dicsőség mindörökkön örökké, ámen!
  (2014-02-05 00:04:20)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: @:
  Vigasztaló Isten! Te vagy örök oltalom. Adj Uram örök nyugodalmat Katinak!
  Az élőknek Istenem adj vigasztalást! Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen!

  Segítünk imádkozni, veled együtt mondjuk a kilencedet Katiért és Pisti öccse megtéréséért!


  (2014-02-04 23:39:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: @: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:18:33)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:15:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: Kedves Judit! Pont ugyanabban az évben születtünk mindketten. Ennek nagyon örülök és köszönöm őszinte vallomásodat. Pio nekem is kedvenc szentem. De amikor Pioról és csodálatos képességeiről olvasunk beszélünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy ne az emberre figyeljünk, hanem az Atyára, akitől kapta ezt a képességét. A csoda bizony nem öncélú, Jézus földi élete során sem volt az, ezáltal dicsőítette meg az Atyát, vagyis Istent.
  Szeretnék vigasztalót mondani Neked, hogy békesség költözzön a szívedbe. Azon még nem gondolkodtál, hogy esetleg Pio atya visszaüzent volna Nektek, hogy édesapádat már várják odafönt? Az imára nem Istennek van szüksége, hanem nekünk,mit is mondott Pio? "Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj." Még most sem késő elkezdeni imádkozni édesapádért és szentmisét felajánlani. Amit a gyónásról mondtál, az olyan aranyos. Szeretettel meghívlak, gyere velünk Rotondói lelki zarándoklatunkra, igaz virtuálisan, de hiszem, hogy Pio most még többet tehet értetek, értünk, mint életében. Éppen most fordulunk a célegyenesbe Pio kilencedével. Gyere, várunk itt: http://lelki-zarandoklat-rotondo.blogspot.hu/
  (2013-10-22 01:16:36)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
 • Judit: 1965-ben meghalt az edesapank. En 13 eves voltam, hugom 12 eves, legkisebb hugom 1 eves. A halala elott ot eveg sulyos beteg volt, majd otthon haldoklott. Nem imadkoztunk, anyukam evangelikus volt, de nem jart templomba. 33 eves elmultam amikor eloszor hallottam Pio atyarol. Ma is osszecsavarja a szivemet a szomorusag, hogyha tudtunk volna rola, ha irtunk volna neki, hozzank is eljott volna es meggyogyult volna az edesapank. Meggyozodesem.
  Minden tortenet amit rola hallok egyszerre tolt el orommel, vidamsaggal es mely szomorusagal, nem talalkozhatok vele. Szeretnek nala gyonni, Sot azt sem bannam ha adna egy pofont.
  (2013-10-21 21:44:34)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
Köszönöm a hozzászólásokat

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, köszönöm a korrigálásra vonatkozó jó szándékú jelzéseit.

+ + + 

 

Jézus megígérte és meg is tartja: "S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28.20

Pio atya imája

Paratus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget...
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Vidám leszek - és úgy szenvedek;
Mindent, mindent százszor elviselek
Erted, mert szeretsz - és ez szent
Akaratod!

Tied vagyok, Uram, testestül-lelkestül,
Egész énem Tehozzád menekül...
Szíved a bölcsőm, melyben elringhatok,
Ha úgy akarod!

Feláldoztad Magad. Értem vagy Áldozat,
Hadd legyek én is áldozat Miattad!
Hadd legyek, én legyek a Te hasonmásod,
És mindent úgy teszek, ahogy Te kívánod.

 

Pio atya imádságai


Pio imája

Ó Jézusom, add nekem a te erődet, mikor szánandó természetem fellázad a bajok ellen, melyek fenyegetik, hogy szeretettel fogadhassam földi számkivetésem gyötrelmeit és szorongatásait. Minden erőmmel csatlakozom érdemeidhez, fájdalmaidhoz, vezeklésedhez, könnyeidhez, hogy veled együtt dolgozhassam az üdvösség művén, és legyen erőm menekülni a bűntől, mint a halálküzdelmednek, véres verejtékednek és halálodnak egyetlen okától. 


Rombold le bennem mindazt, ami visszatetsző előtted, és a te szent szereteted tüzével nyomd szívembe minden szenvedésedet. Karolj át olyan bensőségesen, oly erős és édes öleléssel, hogy soha ne hagyjalak egyedül kegyetlen gyötrelmeidben. 

Csupán egyetlen pihenőt kívánok: a te Szíveden. Egyetlen dolog után áhítozom csak: részt venni szent Haláltusádban. Bárcsak megrészegülne lelkem véredtől, és táplálkozna fájdalmad kenyerével. Ámen.

Címkefelhő
Pio és a rózsafüzér

Tudjuk, hogyan nevezte Pio atya a

rózsafüzért: fegyver.

Rendkívüli erejű fegyver a

Sátán ellen.

Egyszer egy ördögűző  tanúja volt

annak, amint a démon azt mondta:

"Minden Üdvözlégy olyan,mint egy

korbácsütés a fejemre; ha a

keresztények tudnák, hogy milyen erős

a rózsafüzér, végem volna".

Powered by Blogger.hu